POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej 64 zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 2016.119.1) – dalej zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Pana/Pani podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nad Pana/Pani danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej 64, NIP: 4990393123, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS: 0000135184. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: biuro@abwood.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Robert Gadzinowski. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem: iodo@abwood.pl oraz pisemnie na adres siedziby spółki z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

 • Rozpatrywanie zapytań skierowanych przez stronę internetową
  W związku z tym, że poprzez stronę internetową www.abwood.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Przedstawienie oferty naszych usług
  W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu.
  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody możliwe jest w każdym czasie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odbiorcą Państwa danych będą upoważnieni pracownicy administratora.

  2. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
  W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.
  Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody możliwe jest w każdym czasie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odbiorcą Państwa danych będą upoważnieni pracownicy administratora.
 • Dane kontrahentów
  Aby mogło dojść do zawarcia przez Państwa umowy muszą nam Państwo podać swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Może się zdarzyć tak, że poprosimy o dane kontaktowe do Państwa takie jak telefon lub adres e-mail, ich podanie ułatwi nam z Państwem kontakt, w celu wykonania umowy. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w następujących celach:

  1. Wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. Dochodzenia należności wynikających z umowy, obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  4. Marketingu bezpośredniego, w przypadku udzielenia przez Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Czas przechowywania danych osobowych:

  1. Dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego,
  2. Dane dotyczące wykonalności umowy – 7 lat,
  3. Działania marketingowe – do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty lub organy działające na podstawie przepisów prawa (m.in. organy administracji skarbowej), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, kancelarie prawne oraz windykacyjne, podmioty świadczące dla nas usługi IT.
 • Dane pracowników
  Kiedy podpisują Państwo z nami umowę o pracę przekazują nam swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez nich nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Dane są przez nas przetwarzane w celu:

  1. Zawarcia i realizacji umowy o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. Archiwizacji akt pracowniczych i dokumentów, w tym zawierających dane przekazane przy zatrudnieniu, świadectw pracy, skierowań na badania lekarskie itd. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. Świadczenia dodatkowych dla pracowników i członków rodzin (np. paczki dla dzieci) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. Ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników i członków rodzin (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Czas przechowywania danych osobowych:

  1. Akta pracownicze pracowników zatrudnionych do dnia 31 grudnia 2018 roku są przechowywane przez okres 50 lat,
  2. Akta pracownicze pracowników zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 roku są przechowywane przez okres 10 lat,
  3. Dane dotyczące wykonywania umowy przez okres 7 lat od dnia zakończenia umowy,
  4. Dane przetwarzane na podstawie twojej dobrowolnej zgody do dnia wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  podmioty lub organy działające na podstawie przepisów prawa (m.in. organy administracji skarbowej), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, kancelarie prawne oraz windykacyjne, podmioty świadczące dla nas usługi IT, podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej (np. PZU S.A.), podmioty świadczące usługi medycyny pracy.
 • Dane osób kandydujących do pracy
  Jeśli wysyłają do nas Państwo swój życiorys w celach rekrutacyjnych to przetwarzamy Państwa dane na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ich nie podanie będzie wiązać się z niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  W przypadku niewybrania Państwa kandydatury na dane stanowisko dane osobowe zostaną przez nas usunięte w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia rekrutacji. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będziemy je przetwarzać przez okres 1 roku. Zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadku wycofania przez Państwa zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
  W procesie rekrutacji odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany, gdyż korzysta z systemów komputerowych. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzecich.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych,
 • Prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 • Prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych. Administrator:

 • Zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych,
 • Dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 • Dostęp do danych mają osoby wyłącznie upoważnione.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:

 • Wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,
 • Stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające zabezpieczenie operacji na danych osobowych,
 • Dobiera podmioty współpracujące w taki sposób, aby dawały one gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
 • W razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator wdrożył procedury działania w sytuacji wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia danych osobowych, które mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl