REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
w spółce ABWOOD sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie


 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie, przy ulicy Koszalińskiej 64.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • „Monitoring” lub „system monitoringu” – system monitoringu wizyjnego na terenie spółki ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie,
  • „Administrator” – spółkę ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej 64.
 3. Monitoring ma na celu:
  • Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz osób przebywających na terenie Administratora,
  • Ochronę przeciwpożarową,
  • Ograniczenie zachowań nagannych, atakom agresji oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Administratora,
  • Ułatwienie ustalenia sprawcy szkody lub kradzieży mienia,
  • Ograniczenie dostępu na teren Administratora osób nieupoważnionych, niepożądanych,
  • Analizy procesów produkcyjnych.
 4. Miejsca objęte monitoringiem to: parking zakładowy, biurowiec, gale produkcyjne WM3, WM5, WM4, hala ostrzalni, wydział mechaniczny, drogi wewnętrzne, portiernia, wydział mechaniczny, wjazd na wiatrohale oraz stołówka (monitoring skierowany jest na automaty z jedzeniem oraz napojami).
 5. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer monitoringu, dźwięk nie jest nagrywany.
 6. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  • Kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
  • Urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  • Monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń,
  • Kamer mobilnych rejestrujących proces produkcyjny.
 7. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami.
 8. Rejestratory oraz monitory z aktualnym obrazem znajdują się w pomieszczeniach Administratora do których wstęp mają osoby posiadające stosowne upoważnienia.
 9. Okres przechowywania nagrania z monitoringu wynosi maksymalnie 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w szczególności gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zmajstrowane przez monitoring wizyjny.
 10. Zapis z monitoringu wizyjnego może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym ponieważ mogłoby to naruszać prawa i wolności innych osób trzecich.
 11. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może złożyć wniosek do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@abwood.pl) o zabezpieczenie nagrania w terminie 14 dni od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring. Wniosek musi zawierać datę, miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia, które zostało zarejestrowane. Wnioski złożone pod terminie 14 dniowym będą rozpatrywane, jednakże uzyskanie nagrania może być niemożliwe ze względu na jego usunięcie poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 12. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 13. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu u Administratora sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres wskazany w wniosku oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  • Numer porządkowy kopii,
  • Okres, którego dotyczy nagranie,
  • Źródło danych (np. kamera na parkingu zakładowym),
  • Data wykonania kopii,
  • Dane osoby, która kopię sporządziła.
  Kopia przechowywana jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną. Po tym czasie kopia jest niszczona, a z czynności tej spisywany jest odpowiedni protokół.
 14. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące dane:
  • Numer porządkowy kopii,
  • Okres, którego nagranie dotyczy,
  • Źródło danych (np. kamera na parkingu zakładowym),
  • Data wykonania kopii,
  • Dane osoby, która sporządziła kopię,
  • Podpis osoby, która sporządziła kopię,
  • Informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii nagrania.
 15. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania upoważnienia przez Administratora.
 16. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach prawem przewidzianych do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach można kierować do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba, która uważa iż jej dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl